V dnešní době se často zamýšlíme nad smyslem výuky, což je složitá otázka, zvláště v kontextu současného technologického vývoje. Obecně panuje názor, že kvalita výuky upadá. Nejsem pedagog a mé děti jsou ještě v předškolním věku, ale již nyní mě naplňuje obavami představa budoucího školního systému a metod výuky, které je budou čekat.

Výzvy současné doby

V současné době čelíme především výzvám spojeným s umělou inteligencí, ale není to poprvé, co se technologie promítají do vzdělávání. Pamatuji si na vznik Google, kdy mnozí tvrdili, že internet obsahuje veškeré informace. S nástupem chytrých telefonů a Wikipedie se tento trend jen zintenzivnil. Dnes se zdá, že technologie jako ChatGPT představují ještě větší hrozbu. Možná je to proto, že jsme se nepřizpůsobili době a technologiím a místo toho jsme se zaměřili na minoritní záležitosti ve školství.

Dlouhodobá investice

Škola by měla být chápána jako dlouhodobá investice do budoucnosti jednotlivce i společnosti jako celku. Vzdělání není pouze o předávání znalostí, ale také o rozvíjení schopností, hodnot a postojů, které formují jedince a umožňují mu přispívat k společnosti. Když motivujeme školáky v určitém věku, jejich zájem o různá témata, ať už je to IT, humanitní vědy, nebo cokoliv jiného, může mít dopad na jejich budoucí kariéru a přínos pro společnost.

Rozvoj zájmů a schopností

Motivace a podpora zájmů od útlého věku mohou vést k rozvoji vášní a schopností, které mohou formovat budoucí kariérní cesty a životní směry. Například, pokud dítě ukazuje zájem o přírodní vědy, podpora tohoto zájmu může vést k budoucí kariéře ve vědě nebo lékařství. Stejně tak může podpora zájmů v oblasti umění otevřít dveře kariérám v oblasti designu, hudby, nebo literatury.

Přínos pro společnost

Investice do vzdělání je také investicí do budoucnosti společnosti. Vzdělaní jedinci jsou schopni přispívat k inovacím, rozvoji a pokroku společnosti. Vzdělání může poskytnout jednotlivcům nástroje potřebné k řešení problémů, vytváření nových myšlenek a přispívání k celkovému blahu společnosti.

Dlouhodobý horizont

Důležité je také pochopit, že přínosy vzdělání se nemusí projevit okamžitě. U některých studentů mohou být schopnosti a znalosti plně realizovány až ke konci studia, kde již plně chápou problematiku a umí ji aplikovat. U jiných mohou být tyto přínosy zřejmé až s nástupem praxe. V každém případě je však důležité mít dlouhodobý pohled a rozumět, že investice do vzdělání mohou mít pozitivní dopad na jednotlivce i společnost v průběhu času.

Rychlý přístup k informacím

Ať už diskutujeme o AI nebo Google, prolíná se názor, že jakoukoliv informaci si dokážeme rychle najít. Ale proč hledat jakoukoliv informaci? Znalý člověk reaguje okamžitě, zatímco ostatní musí informace hledat.

Příklad z reálného života může být osvětlující. V mé blízkosti existují jedinci, kteří nejsou schopni určit, jaká je délka maratonského běhu. Může se zdát jako triviální detail, ale pojďme si tuto situaci rozpitvat. Mám v plánu absolvovat půlmaraton. Když tuto informaci sdělím někomu, kdo není obeznámen s běžeckými disciplínami, začne pátrat na internetu, Googlu nebo ChaptGPT. „Aha, maraton je něco přes 42 km, takže půlmaraton by měl být poloviční, tedy zhruba 21 km.“ A máme to. Až poté začne s touto informací dále pracovat a rozvíjet v konverzaci. Naproti tomu, osoba se znalostmi v této oblasti reaguje okamžitě a řekne něco ve smyslu: „To je skvělé, já jsem zatím jen zvládl běh na 10 km.“ Tato osoba nemusí nic vyhledávat, protože tuto informaci má již uloženou v paměti a rovnou tuto konverzaci posunuje dále.

Co je zajímavé, tato specifická sportovní informace může pocházet i z hodiny dějepisu, jelikož maraton je pojmenován podle vzdálenosti mezi městy Marathón a Athény. Ale detaily si jistě najdete sami. Je to triviální, a každý z nás může mít v hlavě uloženo jiné spektrum základních informací, s nimiž dokáže pracovat. Nicméně berte to pořád jako příklad.

neon signage

Představte si dialog mezi expertem a někým, kdo má o daném téma povrchní znalosti, avšak projevuje zájem. Jako příklad uvedu elektřinu, která je mi blízká. Pokud budu chtít někomu popsat konkrétní problém z elektrooboru, předpokládám, že bude rozumět pojmu napětí, proudu, výkonu a bude schopen aplikovat pokročilé matematické metody. Není realistické očekávat, že bude každý nový pojem vyhledávat, stejně jako v případě informace o půlmaratonu. Tento princip platí i pro počítačové programátory a mnoho dalších oborů. Filozof také bude preferovat diskuzi na konkrétní témata a bude chtít vést smysluplný dialog.

Role školy

Škola je základním pilířem vzdělávacího systému, klíčová pro předávání relevantních informací a formování základních znalostí a dovedností. Kvalitní osnovy jsou nezbytné pro optimální rozvoj studentů a budování jejich kompetencí. Například, představení složitých konceptů, jako je trojný integrál, na základní škole by bylo kontraproduktivní a mohlo by vést k frustraci studentů. Pedagogové by měli mít možnost přizpůsobit výuku individuálním potřebám studentů a měli by mít přístup k nejnovějším pedagogickým metodám a výzkumům. Cílem školy je nejen předávat znalosti, ale také podporovat kritické myšlení a celoživotní chuť k učení, aby vytvořila samostatné a zodpovědné jedince.

Zdroje a Studie

 1. New Global Data Reveal Education Technology’s Impact on Learning
  • Tento článek od McKinsey & Company analyzuje data z Programu pro mezinárodní hodnocení studentů (PISA) z roku 2018, publikovaná v prosinci 2019 OECD. Článek zkoumá, jak moc se technologie používá ve školách a které technologie mají pozitivní dopad na výsledky studentů. Zjištění ukazují, že typ zařízení, geografie, intenzita používání technologie a úroveň výkonu školního systému jsou klíčové faktory.
  • Klíčové nálezy:
   1. Typ Zařízení
    • Některá zařízení mají větší dopad na výsledky než jiná.Použití datových projektorů a internetem propojených počítačů v učebně koreluje s téměř o stupeň lepším výkonem v hodnocení PISA.Naopak, studenti, kteří používají notebooky a tablety ve třídě, mají horší výsledky než ti, kteří je nepoužívají.
    Geografie
    • Vztah mezi technologií a výsledky se liší podle země a regionu.V USA mají studenti, kteří používají notebooky, o 17 bodů PISA vyšší skóre než ti, kteří je nepoužívají.
    Důležité je, kdo technologii používá:
    • Nejlepší výsledky ve čtení jsou dosaženy, když zařízení používá pouze učitel.Exkluzivní použití zařízení studenty je spojeno s výrazně nižšími výsledky.
    Intenzita
    • Studenti, kteří technologii používají intenzivně nebo vůbec, mají lepší výsledky než ti s mírným použitím.
    Aktuální úroveň výkonu školního systému:
    • V nižších výkonných školních systémech je technologie spojena s horšími výsledky.
   Poznatky:
   • Vliv COVID-19:
    • Technologie ve vzdělávání se stala životní linií během pandemie COVID-19.
    • Existuje otázka, zda by měla technologie ve vzdělávání hrát větší roli i po krizi.
   • PISA hodnocení:
    • Data z hodnocení PISA 2018 od OECD jsou klíčovým zdrojem informací o využití technologie ve školách.
    • PISA testuje 15leté studenty z celého světa každé tři roky v matematice, čtení a vědě.
   • Post-COVID budoucnost:
    • Je nejasné, zda současný nárůst využití technologie představuje začátek nové éry efektivnějšího využití technologie ve třídě, nebo zda je to pouze dočasný fenomén.
 2. How Has Technology Changed Education | Purdue Online
  • Tento článek od Purdue University zkoumá, jak technologie ovlivnila vzdělávání. Diskutuje o tom, jak technologie rozšířila přístup k vzdělání a jak změnila role učitelů a studentů. Článek také zdůrazňuje, jak technologie umožňuje nové formy komunikace a spolupráce.
  • Klíčové Nálezy:
   1. Rozšíření přístupu k vzdělání:
    • Technologie výrazně rozšířila přístup k vzdělání. Dříve byly knihy vzácné a pouze elita měla přístup k vzdělávacím příležitostem.Dnes jsou obrovské množství informací (knihy, audio, obrázky, videa) dostupné online, a formální vzdělávací příležitosti jsou dostupné po celém světě prostřednictvím Khan Academy, MOOCs, podcastů, tradičních online studijních programů a dalších.
    Komunikace a spolupráce:
    • Technologie umožnila formy komunikace a spolupráce, které byly dříve nemyslitelné.Studenti mohou komunikovat a spolupracovat s ostatními studenty a odborníky z celého světa, což rozšiřuje možnosti učení.
    Změna rolí učitelů a studentů:
    • V tradiční třídě byl učitel primárním zdrojem informací a studenti byli pasivní příjemci.Dnes, díky přístupu k informacím a vzdělávacím příležitostem, které technologie umožnila, vidíme, že role učitele se mění na “průvodce na straně”, když studenti přebírají více odpovědnosti za své vlastní učení.
    Nový model vzdělávání:
    • Školy a univerzity začínají přepracovávat učební prostory, aby umožnily tento nový model vzdělávání, podporovaly více interakce a práce ve skupinách a využívaly technologii jako nástroj.
    Technologie jako nástroj:
    • Technologie je silný nástroj, který může podporovat a transformovat vzdělání mnoha způsoby, od usnadnění tvorby výukových materiálů pro učitele po umožnění nových způsobů, jak lidé mohou učit a spolupracovat.
   Závěr:
   • Technologie má potenciál měnit vzdělávání tak, aby bylo efektivní a dostupné pro každého všude.

Závěr

Vzdělávání v digitální době je komplexní téma, které zahrnuje výzvy i příležitosti. Technologie, jako jsou AI a internet, mohou změnit způsob, jakým se učíme a jak přistupujeme k informacím. Je důležité, abychom se přizpůsobili a využili technologii k rozšíření přístupu k vzdělání a k podpoře inovativního učení. Dlouhodobé investice do vzdělání a rozvoje zájmů a schopností od útlého věku jsou klíčové pro budoucí úspěch jednotlivců a prospěch společnosti jako celku.